Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Obnovenie verejných bohoslužieb v našej farnosti- pokyny veriacim

Obnovenie verejných bohoslužieb v našej farnosti- pokyny veriacim

V nedeľu 10.5.2020 v našej farnosti opätovne začne slávenie sv.omší za účasti veriacich.
Sv. omše budú slávené v obvyklých časoch:
Biskupová 8.00 ( vonku pri Lurdskej jaskynke)
Kapince 9.30 ( vonku za kostolom pri kríži)
Merašice 11.00 ( vonku pri Lurdskej jaskynke).

V prípade nepriaznivého počasia budú na filiálkach slávené nedeľné sv.omše v kostoloch za obmedzého počtu účastníkov, v Merašiciach v kultúrnom dome.

Sv.omše v týždni budú slávené v kostoloch za obmedzeného počtu účastníkov ( podrobne vo farských oznamoch v nedeľu).

Nutné je zachovať opatrenia hlavného hygnienika:

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 . K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

– vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

– preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky.

– ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

– tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

– pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

– – – –

Odôvodnenie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia.

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky

O správca farnosti

pozri tiež

Aktuálne informácie pre farníkov!

Aktuálne Informácie pre veriacich farnosti! PROCESIA NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 19.4. KAPINCE 9.00- 10.00   MERAŠICE …