Aktuálne správy
Domov / HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI / Aj rozumieš tomu,čo sláviš? 1.časť

Aj rozumieš tomu,čo sláviš? 1.časť

AJ ROZUMIEŠ TOMU,ČO SLÁVIŠ?
O SV. OMŠI ( základy jednoducho, stručne)

1. Prečo sa prežehnávame svätenou vodou pri vchode do kostola?
– Pripomíname si krst. V krste sme sa stali Božími deťmi a to pre zásluhy Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Toto prežehnanie posilňuje milosť krstu. Je aj ochranou pred vplyvom Zlého ducha .
2. Ako sa volá nádoba so svätenou vodou pri vchode do kostola?
– Svätenička. ( Je veľmi dobré mať sväteničku doma a každý deň sa sv. vodou prežehnať.)
3. Prečo si máme kľaknúť po príchode do kostola?
– Vo svätostánku je prítomný Kristus, Boží Syn, pod spôsobom chleba.
4. Kde si máme kľaknúť , keď prichádzame do kostola?
– Najlepšie po príchode na miesto, kde budeme počas sv. omše. ( muži aj chlapci v kostole čiapky dole- na znak úcty, ženy môžu mať pokrývku hlavy).
5. Prečo v kostoloch máme zachovávať ticho?
– Ide o posvätné ticho, nie prázdne, ale naplnené Božou prítomnosťou. Je to postoj úcty voči Bohu. Boh hovorí k človeku aj v tichu. Aj iným musíme umožniť, aby sa pripravili, modlili. Keď nahlas a zbytočne rečníme, upriamujeme pozornosť na seba, nie na Boha.
6. Čo robiť počas ticha pred začiatkom sv. omše?
– Stíšiť sa, pripraviť sa, pomodliť sa, vzbudiť si úmysel.
ZAČÍNA SA SV.OMŠA
7. Prečo sa katolíci prežehnávajú na začiatku sv. omše a pri modlitbách?
– Je to vyznanie viery v jedného Boha v Troch Osobách, pripomíname si, že Kristus nás vykúpil na dreve Kríža.
8. Čo znamenajú slová Pán s vami?
– Kňaz týmito slovami oznamuje zhromaždeniu, že uprostred nich je prítomný Pán Ježiš. V iných dvoch zvolaniach sa zhromaždeniu želá to, čo je obsahom toho- ktorého úvodného pozdravu ( sú 3, kňaz si sám vyberie, ktorý použije ).
9. Čo máme robiť, keď kňaz vyzve, aby sme na začiatku sv. omše ľutovali hriechy?
– Vo chvíli ticha, ktorá nasleduje, si krátko oľutujeme hriechy. Nespytujeme si svedomie, to sa robí inokedy.
10. Čo je to úkon kajúcnosti?
– Začína slovami vyznávam všemohúcemu Bohu…alebo zmiluj sa nad nami, Pane,… alebo Pane Ježišu, ty si prišiel… ( Kňaz ľubovoľne vyberie).
11. Čo znamenajú slová Kyrie eleison?
-Pane, zmiluj sa!
12. Kedy sa používa spev Sláva Bohu na výsostiach a čo znamená?

– Starobylý hymnus, používa sa cez nedele , slávnosti a sviatky. Je to liturgická oslavná pieseň , ktorou vyjadrujeme našu vďaku, oslavu, klaňanie sa a uznanie, že jeden Boh v Trojici je najvyšší Pán.
13. Prečo má kňaz počas prednesu modlitieb rozpažené- rozopnuté ruky?
– Pripomínajú ruky Pána Ježiša na kríži. Bol to zároveň spôsob, ako sa modlili Izraeliti, rozopäté ruky dlaňami nahor, aby Boh naplnil našu prázdnotu. Gesto otvorenosti pre prijatie Božích darov a jeho milosti.
14. Kedy si máme sadnúť ?
– Až keď odpovieme kňazovi ne jeho úvodnú modlitbu dňa slovom amen, potom si sadneme.
15. Čo znamená slovo amen?
-Je to hebrejské slovo a znamená súhlas: tak je alebo znamená želanie: tak nech sa stane. Amen pred sv. prijímaním je vyznaním viery, tak je, tak verím, že je to Telo Kristovo. Pri modlitbách slovo amen znamená želanie- tak nech sa stane, nech sa splní to, o čo sme sa modlili.
ZAČÍNA SA BOHOSLUŽBA SLOVA
16. Kedy a ako má pristúpiť lektor, ktorý číta prvé čítanie?
– Až keď si sadne kňaz a všetci ostatní, až potom, nie skôr! Lektor by mal byť slušne oblečený: muž nie v krátkych nohaviciach ani šľapkách, žena nie v príliš krátkych šatoch a ramena zahalené. Lektor si má čítanie prečítať pred sv. omšou, aby bol pripravený. Čítať Božie slovo je česť, služba Bohu, lektor sa touto službou posväcuje. Čítať môžu len tí, čo majú jasný a zrozumiteľný prednes. Konečné slovo má kňaz.
17. Čo sú to žalmy?
– Je to 150 náboženských piesní izraelského národa. Žalmy boli pôvodne napísané v hebrejčine a ich autorstvo sa pripisuje kráľovi Dávidovi a iným svätopiscom. Boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Preto sa od pradávna používajú pri posvätnej bohoslužbe. Je to pokladnica modlitieb Starého zákona, ktorú používame v liturgii ale aj v osobnej modlitbe. Ide o časť Sv. písma- Biblie.
18. Kedy sa pri sv. omšiach číta aj druhé čítanie?
– V nedele a slávnosti. Sú to väčšinou úryvky z listov apoštolov, napr. sv.Pavla, Petra, Jána atď.
19. Čo znamená slovo aleluja?
– Pôvodne hebrejské slovo a znamená chváľte Pána. Je to teda zvolanie, ktorým Boha chválime najmä v liturgii. Pred čítaním z evanjelia zaznieva toto aleluja s úryvkom Sv. písma a spolu tvorí alelujový verš alebo, presnejšie, verš pred evanjeliom.
20. Čo značí gesto, keď palcom pravej ruky robíme kríž na čele, ústach a na hrudi po slovách: Čítanie zo svätého evanjelia podľa (napr.) Jána. Sláva tebe, Pane?
– Je to inšpirácia tzv. gréckym krížom a značí: nech je evanjelium v mojej mysli, v ústach a v mojom srdci.

O správca farnosti

pozri tiež

Fantastická vynaliezavosť viery ( adventné zamyslenie 6.12.2021)

Určite nás trápi, ak niekto z našich blízkych odmieta modlitbu, spoveď i samotnú sv.omšu, ak je ľahostajný …