Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Všeobecné informácie / Niečo zo štatistík a života farnosti v r.2019

Niečo zo štatistík a života farnosti v r.2019

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE FARNOSTI ZA ROK 2019

KRSTY: 7, z toho 6 z Merašíc, 1 z Biskupovej, 4 chlapci
POBIRMOVANÍ: 7, z toho 2 Merašice, 2 Biskupová, 2 Kapince, 1Veľké Ripňany
PRVOPRIJÍMAJÚCI: 3, z toho 2 z Merašíc, 1 z Biskupovej
POČET SV.PRIJÍMANÍ: približne 10000
SOBÁŠE: 1 ( katolík s katolíčkou)
POHREBY: 12, z toho 6 mužov, 6 v Merašiciach, 4 v Biskupovej, 2 v Kapinciach, 10 zaopatrených sviatosťami, priemerný vek 72,33 rokov, najnižší vek 31, najvyšší vek 96.

V MATERIÁLNEJ OBLASTI
Biskupová- opravená socha Panny Márie z jaskynky pri kostole, oprava elektro hodín, nové koberce v kostole.
Kapince- nové vykurovanie kostola, nový elektromer.
Merašice- oprava zvonov po zásahu blesku, nový adventný veniec pri kostole, maľovanie sakristie, nová obetná miska na slávenie sv.omše, opilovanie stromov v areáli kostola.

DUCHOVNÉ
Biblické katechézy na pokračovanie, farská poklona, požehnávanie sviec, duchovná obnova v pôste, farské púte do Rakúska,Prahy a Trnavy na Novénu, 1. Sv.prijímanie, birmovka, rekolekcia v Merašiciach.

POĎAKOVANIE
Pánu Bohu za požehnanie, Matke Božej za ochranu, sv.Martinovi- patrónovi farnosti za orodovanie. Kostolíkom, miništrantom, lektorom, upratujúcim, vyzdobovačom, brigádnikom, spevákom, organistom, členom ER, hmotným a duchovným dobrodincom, starostom, p.predsedovi družstva vo Veľkých Ripňanoch a všetkým za vernosť a vytrvalosť v konaní dobra.

O správca farnosti

pozri tiež

Štatistika farnosti Merašice za r. 2018

Štatistické údaje za rok 2018 (ku dňu 31.december 2018) Farnosť: MERAŠICE, filiálky: Biskupová, Kapince    …