Aktuálne správy
Domov / Sviatosti / Študijné materiály pre birmovancov

Študijné materiály pre birmovancov

OTÁZKY A ODPOVEDE PRE BIRMOVANCOV

Boh je láska
1. Kto je Boh? Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ celého vesmíru a všetkého živého.
2. Koľko bohov existuje? Boh je len jeden.
3. Koľko osôb je v jednom Bohu? V jednom Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. Voláme ich aj Najsvätejšia Trojica.
4. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný? Vieme o ňom tak, že v prírode môžeme obdivovať jeho stvoriteľské dielo, v láske dobrých ľudí, ale najviac k nám hovorí cez sväté písmo a inú Bohom inšpirovanú literatúru a cez okolnosti, ktoré nás stretajú v každodennom živote.
5. Má Boh telo ako my? Boh nemá telo, On je čistý duch, je všadeprítomný.
6. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné? Boh vie všetko, aj budúcnosť. Pozná naše myšlienky, motívy a túžby. Bohu nie je nič nemožné.
7. Miluje Boh všetkých ľudí? Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, lebo Boh je láska.
8. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším? Boh je môj otec a miluje ma takého, aký som aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať, ani keď zhreším.
9. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku? Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od neho oddeľuje môj hriech a neplnenie Božej vôle.
10. Musíme vždy cítiť, že ma Boh miluje? Nemusíme to vždy cítiť, ale musíme veriť, že Boh je láska a chce nám to najlepšie.
Hriech
11. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo poriadok vo svete? Boh stvoril všetko dokonalé a krásne. Túto harmóniu narušil hriech prvých ľudí, lebo podľahli zvádzaniu zlého.
12. Čo je hriech? Hriech je neposlušnosť voči Bohu, urážka Boha a odmietnutie jeho lásky. Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorý je život, je to teda vstup do smrti.
13. V čom spočíva hriech prvých rodičov? Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On.
14. Ako voláme hriech Adama a Evy? Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom.
15. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech? Dedičný prvotný hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstve s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti.
16. Aké sú dôsledky prvotného hriechu? Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech
17. Akým spôsobom sa pácha hriech? Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého a Božej vôle.
18. Aký je to ťažký hriech? Ťažký hriech je čin vykonaný vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť.
19. Aké je východisko z ťažkého hriechu? Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí.
20. Aký je to ľahký hriech? Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť, alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.
21. Aké je východisko z ľahkého hriechu? Boh ma vždy očistí od ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje previnenie a to aj kedykoľvek počas dňa.
22. Ktoré sú hlavné hriechy? Je sedem hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev a lenivosť.
23. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech? Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak bude zachránený.
24. Existuje neodpustiteľný hriech? Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený je ten, ktorý si nechceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame.
25. Čo je pokánie? Pokánie je zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu.
26. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy? Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám poslal Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy.

 

Ježiš Kristus – Naša spása

27. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš je jediný spasiteľ ľudí. On jediný je schopný zbaviť nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky hriechu. Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny Márie v Betleheme.
28. Koľko trval Ježišov skrytý a verejný život? Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky. 29. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh? To, že Ježiš je opravdivý Boh dával najavo tým, že konal zázraky a napokon vstal mŕtvych.
29. Ako zomrel Ježiš Kristus? Ježiša falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukrižovať. Na kríži obetoval svoj život za nás a naše hriechy.
30. Čo sa stalo po jeho smrti? Ježiša pochovali, ale On na tretí deň vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, satanom, hriechom a nad utrpením. Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už tu na zemi žili ako Božie deti podľa príkladu Ježiša Krista.
31. Ako dlho sa potom ešte žil v tele na zemi? Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dní a potom vystúpil na nebesia k svojmu Nebeskému Otcovi.
32. Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem? Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa aj stalo po 10 dňoch od nanebovstúpenia.
33. Vysvetli čo je spása? Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve.
34. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou? Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život.
35. Čo znamená slovo kresťan? Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci).
Viera
38. Kto je kresťan? Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista je pokrstený a žije podľa jeho učenia.
39. Čo je viera? Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. Viera je dôvera v Boha.
40. Kde je zahrnuté učenie viery? Učenie viery je zahrnuté v Apoštolskom vyznaní viery a tiež v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery(Verím v Boha).
41. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať? Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Bohom (číta sv. Písmo, modlí sa) a žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.
42. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť?
Voláme ich šesť hlavných právd:
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je ku spáse potrebná.
43. Ako sa v tvojom živote prejavuje, že veríš v Boha? Vlastná odpoveď

 

Duch Svätý

44. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je tretia Božská Osoba, Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou osobou s Nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
45. Čo koná Duch Svätý v Cirkvi? Duch Svätý buduje a vedie Cirkev. Pripomína jej, aké má poslanie. Povoláva ľudí do služby Cirkvi a obdarováva ich potrebnými darmi. Uvádza nás stále hlbšie do
spoločenstva s trojjediným Bohom.
46. Ako sa Duch Svätý prejavoval v živote apoštolov? Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil ich svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi.
47. Ako pôsobí Duch Svätý v mojom živote? Duch Svätý ma otvára Bohu; učí ma modliť sa a pomáha mi tu byť pre druhých.
48. Aké sú dary Ducha Svätého? Dary Ducha Svätého sú: múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia a mnohé ďalšie. (pomôcka: MuRoRaSiPoNaBa)
49. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem? Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou na konci sveta ako sudca živých i mŕtvych, dobrých i zlých.
Cirkev
50. Čo je Cirkev? Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier.
51. Kto založil Cirkev? Cirkev založil Ježiš Kristus.
52. Aké je poslanie Cirkvi? Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
53. Aké sú vlastnosti Cirkvi? Cirkev je jedna, svätá, apoštolská a katolícka.
54. Kto sú členovia Cirkvi? Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi – oslávená Cirkev, duše v očistci- trpiaca Cirkev a veriaci na zemi – putujúca Cirkev (do Cirkvi patríme od krstu).
55. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej cirkvi? Ježiš dal Cirkvi hlavné prikázanie lásky, milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.
56. Kto je hlavou Cirkvi na zemi? Kto tvorí jej hierarchiu? Hlavou Cirkvi je pápež. Ďalej hierarchiu Cirkvi tvoria biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.

 

 

Sviatosti

57. Čo sú to sviatosti? Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský život.
58. Vymenuj sedem sviatostí. Krst, Birmovanie, Sviatosť oltárna (Eucharistia), sviatosť zmierenia (spoveď), pomazanie chorých, posvätenie kňažstva a manželstvo.
59. Čo je krst? Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Človeku sa odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. Pokrstený dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom.
60. Čo je birmovanie? Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje, aby sme boli praví a odvážni kresťania.
61. Kto ustanovil sviatosť birmovania? Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus na Turíce, keď zoslal apoštolom Ducha Svätého.
62. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? Keď je birmovanec pripravený po duchovnej i vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného a vkladaním ruky so slovami „Príjmi znak daru Ducha Svätého!“ , birmovanec odpovedá „Amen“, biskup „Pokoj s tebou“, birmovanec „I s duchom tvojim“.
63. Čo je krizma? Krizma je olivový olej, zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený štvrtok pri svätej omši.
64. Čo je to sviatosť zmierenia? Je to spoveď, pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s Nebeským Otcom.
65. Čo je to dokonalá ľútosť? Keď úprimne ľutujem svoje hriechy preto, lebo že milujem Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Teda, ak ľutujem len kvôli strachu z trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti, alebo potreby očistiť sa, lebo prišiel nejaký termín spovede, vtedy ide o nedokonalú ľútosť.
66. Čo je to milosť posväcujúca? Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu – je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžem žiť spoločenstvo s Bohom.
67. Čo (kto) je to Eucharistia? Sviatosť, v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný Pán Ježiš Kristus.
68. Čo je pomazanie chorých? Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a chorých ľudí. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe ale aj uzdravenie. Počas vážnej choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia.
69. Čo je sviatosť kňazstva? Sviatosť kňazstva je vysvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti.
70. Čo je sviatosť manželstva? Je to nerozlučný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti.

Cesta do nového života

71. Končí sa život človeka smrťou? Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná. Po smrti sa dostaneme do neba, očistca alebo do pekla.
72. Čo je očistec? Je to miesto, kde sa očisťuje človek, ktorý nie je pripravený predstúpiť pred Božiu tvár, lebo si musí odpykať tresty za hriechy.
73. Čo je nebo? Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že ten život nikdy nekončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a zmysel nášho života.
74. Čo je peklo? Peklo je stav večnej odlúčenosti od Boha, absolútna neprítomnosť lásky – zatratenie. Kto vedome a zo slobodnej vôle zomrie v ťažkom hriechu bez ľútosti a navždy odmietne Božiu milosrdnú, odpúšťajúcu lásku, ten sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom a so svätými. 87. Kto sú to anjeli? Sú to čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu.
75. Čo je Božia milosť? Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení pre jeho dary a jeho pôsobenie v našom živote. 90. Dokedy je Božia milosť v našom živote? Každý spáchaný a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, čím strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom.
Sväté písmo
76. Čo je Biblia? Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze Svätého Ducha svoje slovo.
77. Ako sa delí Sv. písmo? Delí sa na Starý a Nový zákon.
78. Čo nám zjavil Boh v Starom zákone? V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista.
79. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone? V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista jeho učenie a život prvotnej Cirkvi.
80. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú? Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
81. Kto je Panna Mária? Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Narodila sa bez poškvrny dedičného hriechu.
Môj vzťah s Bohom
82. Čo znamená modliť sa? Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu môžem vzdať Bohu chválu a úctu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť ho o dobro, ktoré potrebujem, alebo ho môžem odprosovať za hriechy, ktoré som spáchal. Modlitba je rozhovor s Bohom. Dôležitým druhom modlitby je úplné stíšenie sa a spočívanie v Božej prítomnosti
83. Ako sa volá diecézny biskup? Stanislav Zvolenský, pomocný biskup je Jozef Haľko
84. Ako sa volá správca našej farnosti?
85. Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?
86. Kedy bývajú sväté omše v našom kostole? Kedy je v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia?

Prikázania

85. Ako znie prikázanie lásky? Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako seba samého.
Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
5. Duša ľudská je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Božské (teologálne) čnosti
1. Viera
2. Nádej
3. Láska

Kardinálne (mravné) čnosti
1. Múdrosť (rozvážnosť)
2. Spravodlivosť
3. Sila (mravná)
4. Miernosť

Sedem darov Ducha Svätého
1. Múdrosť,
2. Rozum,
3. Rada,
4. Sila,
5. Poznanie,
6. Nábožnosť,
7. Bázeň voči Bohu

Sedem sviatostí
1. Krst
2. Birmovanie
3. Sviatosť oltárna
4. Sviatosť zmierenia
5. Pomazanie chorých
6. Kňazstvo
7. Manželstvo

Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť

O správca farnosti

pozri tiež

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy

Birmovancom: zhrnutie 2.katechézy + úlohy Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami ( Jn …